Splatoonstat.ink

stat.ink v1.8.0 リリース


stat.ink v1.8.0 をリリースしました。

これだけです。